Tekne İnşaat All Risk Sigortası

İnşa edilmekte olan su araçlarının deneme seferleri tamamlanana kadar geçecek süreçte karşılaşabileceği riskler teminat altına alınır. Teminat altına alınan risklerden bazıları;

  • Denize indirme riskleri
  • Teknenin seyir tecrübeleri riskleri
  • Kızağa konma ve imalat sırasındaki riskler

Tekne Sigortası Genel Şartları

(Gemi veya Diğer Deniz ve Göl Araçları İçin)

Yürürlük Tarihi: 1 Ağustos 1996

A -Sigortanın Kapsamı

A.l. Sigortanın Konusu

Bu sigorta, poliçede belirtilen süre içinde gemi veya diğer deniz ve göl araçları ya da bunlara

ilişkin diğer sigorta ettirilebilir menfaatlerin maruz kalabileceği rizikoları, poliçede belirlenen

koşullara bağlı olarak güvence altına alır. Bu maddede yer alan ”gemi veya diğer deniz ve göl

araçlan” terimi, yük ve yolcu gemilerini kapsar. Ancak sigortacı kabul ettiği takdirde, ahşap

veya beton yahut bunların karışımından yapılmış tekneler, yelkenli tekneler, tenezzüh tekneleri,

yat ve kotralar, hizmet motorları, balıkçı gemi ve tekneleri, römorkör, duba, şat ve layterler,

yüzer havuz, şahmerdan ve vinçler, yüzer lokanta, deniz motosikletleri gibi deniz ve göl araçlan

”gemi veya diğer deniz ve göl araçları” terimi kapsamında sayılır.

A.2. Sınıf (Klas) Belgesi

Aksi kararlaştırılmadıkça, sigorta konusu gemi veya diğer deniz ve göl araçları, sınıflama

kurumları (klas müesseseleri) tarafından verilmiş sınıf belgesine sahip olmalı ve bu belge

sigorta süresi içinde geçerliliğini korumalıdır. Sınıflama kurumları tarafından verilmiş sınıf

belgesine sahip olmayan gemi ve diğer deniz ve göl araçlarının sigorta konusu olabilmesi için

yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine göre inşa edilmiş olmaları zorunludur.

A.3. Sigorta Teminatının Kapsamı

Bu sigorta, rizikonun gerçekleşmesi sonucu gemi veya diğer deniz ve göl araçlarının yahut

bunlara ilişkin diğer menfaatlerin uğrayacağı ziya ve hasarı, ayrıca teminata dahil edilmişse

sorumluluk tazminatını, yahut bunlarla ilgili masrafları kapsar. Ziya veya hasar yahut

sorumluluk tazminat ile bunlara ilişkin masrafların kapsam ve içeriği, teminata dahil ve istisna

edilen rizikolar, bu poliçeye eklenen özel şartlarla belirlenir.

A.4. Sigorta Değeri

Taraflar başka bir esas kararlaştırmamışlarsa, gemi veya diğer deniz ve göl açlarının sigorta

değeri, rizikonun başladığı andaki değerdir. Aksi kararlaştırılmadıkça, yakıt, kumanya ve

levazım, gemi adamlarının ücretleri, sigorta ücreti bu değere dahil değildir.

A.5. Aşkın ve Eksik Sigorta

Sigorta bedeli sigorta değerini aşamaz, aşan kısım varsa geçersizdir. Sigorta bedeli sigorta

değerinden az ise tazminat sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki orana göre ödenir.

A.6. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

Bu sigorta, aksi kararlaştırılmadıkça, poliçede belirtilen tarihte öğleyin saat 12:00’de başlar ve

yine poliçede belirtilen tarihte öğleyin saat 12:00’de sona erer. Her iki halde de gemi veya diğer

deniz ve göl araçlarının bulunduğu yerin saati esas alınır.

B -Hasar ve Tazminat

B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Tarafların Yetki ve Yükümlülükleri

Riziko gerçekleştikten sonra, tarafların bütün hakları saklı kalmak koşulu ile, her türlü koruma

önlemlerini almaya veya bunlann alınmasını istemeye, gözetmeye veya bunlara girişmeye

yahut başlamaya sigortalı veya sigorta ettiren zorunlu, sigortacı da yetkilidir. Sigortacının bu

eylemlerinden dolayı ödeme yükümlülüğünü peşinen kabul ettiği ileri sürülemez.

Sigortalı veya sigorta ettiren bu konularda sigortacı ile tam bir işbirliği yapmak, bu önlemlerin

alınmasına yardım etmek için elindeki bütün belge ve bilgileri sigortacıya vermekle

yükümlüdür.

Bundan başka, sorumlu üçüncü kişilere karşı rücu haklarını korumak üzere, bütün önlemleri

zamanında almak ve gerekli işlemleri yapmak için, sigortalı veya sigorta ettiren, sigortacı ile

koşulsuz işbirliği yapmakla yükümlüdür.

Sigorta ettiren veya sigortalı bu maddede sayılan yükümlülükleri yerine getirmez ve bunun

sonucu zarar miktarında bir artış olursa bu kısım sigortacının ödeyeceği tazminattan indirilir.

B.2. Hasar Bildirimi ve Hasara İlişkin Belgeler

Sigorta ettiren veya sigortadan haberi olması halinde sigorta1ı, rizikonun gerçekleştiğini

öğrenir öğrenmez bu durumu sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

Sigorta sözleşmesinden doğan borcun muaccel olabilmesi için sigortalı, tazminatın hesabını

gösteren bir liste ile diğer gerekli belgeleri vermek zorundadır. Bu belgeler özellikle şunlardır:

Deniz raporu,

– Kaza ile ilgili güverte ve makine jurnallerinin onaylı kopyaları,

– Denize elverişlilik belgesi,

– Kaza ile ilgili sınıflama kurumu raporu,

– Yürürlükte bulunan sınıf (klas) belgesi; sınıf belgesine sahip olmayan gemi ve diğer deniz ve

göl araçları için ise, A-2 maddesinde belirtilen esaslara uyulduğuna ilişkin belge,

– Ekspertiz ve/veya dispeç raporu,

– Gemi adamları donatımında asgari emniyet belgesi,

– Gemi adamları listesi,

– Zarara ilişkin proforma fatura, makbuz vb. belgeler.

B.3. Halefiyet

Sigortacı, ödemiş olduğu tazminat tutarı ile sınırlı olmak kaydıyla, sigortalının üçüncü kişilere

karşı olan tazminat talebi haklarına sahip olur. Sigortalı, sigortacının isteği üzerine bu hususu

dispeçte veya sigorta tazminatı makbuzunda yahut buna ait bir belgede belirtmeyi kabul eder.

C -Çeşitli Hükümler

C.l. İyiniyet Yükümlülüğü

Taraflar, sigorta sözleşmesinin yapılması sırasında ve devamı boyunca iyiniyetle hareket

etmekle yükümlüdür. Sigorta ettiren veya sigortalı yahut bunların sözleşmeyi yapmakla

görevlendirdiği kişiler, sözleşmenin esasına ilişkin kendilerince bilinen her hususu, sözleşme

yapılmadan önce sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi

halinde iyiniyete aykırı hareket edilmiş sayılır. Sigorta ettiren veya sigortalı yahut bunların

sözleşmeyi yapmakla görevlendirdikleri kişiler, işlerinin olağan süreci içinde, kendilerince

bilinmesi gerekli her hususu biliyor sayılırlar. Rizikonun değerlendirilmesi açısından taşıdıkları

önem dolayısıyla, sözleşmeyi yapıp yapmama veya sigorta priminin ya da şartların

belirlenmesinde, basiretli bir sigortacının vereceği karara etken olabilecek her husus

sözleşmenin esası ile ilgili husus sayılır ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.

C.2. Sigorta Priminin Ödenmesi

Sigorta priminin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksit, poliçenin

tesliminde ve kalan taksitler de poliçede belirtilen tarihlerde nakden ödenir.

Sigorta ettiren kimse primini vermemiş, prim tecil edilmiş veya poliçede vadeleri tayin ve tespit

edilen herhangi bir taksidini, vade gününün bitiminde ödememiş ise temerrüde düşer.

Temerrüt gününü takip eden 15 gün içerisinde de sigorta ettiren prim borcunu ödemezse bu

müddetin bitiminden itibaren 15 gün süre ile sigorta teminatı durur. Bu sürenin sonuna kadar

prim ödenmediği takdirde sigorta sözleşmesi herhangi bir ihtara gerek kalmadan feshedilmiş

olur.

Bu poliçe ile ilgili herhangi bir prim iadesi ekli özel şartlara göre yapılır.

C.3. Tebliğ ve İhbarlar

Sigorta ettiren veya sigortalının bildirimleri, sigorta şirketinin merkezine veya sigorta

sözleşmesine aracılık eden acenteye, noter aracılığı yahut taahhütlü mektupla yapılır. Sigorta

şirketinin bildirimleri de sigorta ettiren veya sigortalının poliçede gösterilen adreslerine, bu

adreslerin değişmiş olması halinde ise sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine

aracılık eden acenteye bildirilen son adreslerine aynı surette yapılır. Taraflara imza karşılığı

elden verilen mektup, telgraf, teleks veya faks ile yapılan bildirimler de taahhütlü mektup

hükmündedir.

C.4. Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması

Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler bu sözleşmenin yapılması dolayısıyla sigorta

ettirene ve sigortalıya ilişkin olarak öğrenecekleri sırların saklı tutulmamasından doğacak

zararlardan sorumludurlar.

C.5. Yetkili Mahkeme

Sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle açılacak davalarda yetkili mahkeme,

sigorta şirketi merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının

bulunduğu yerdeki veya rizikonun Türk karasularında gerçekleşmesi halinde rizikonun

gerçekleştiği yerdeki ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.

C.6. Zamanaşımı

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler, hasar tarihinden itibaren iki yılda zamanaşımına

uğrar.

C.7. ÖzeI Şartlar

Tarafların anlaşmasına göre, genel şartlara aykırı olmamak kaydıyla özel şartlar konulabilir ve

bu özel şartlar genel şartlara göre öncelikli olarak uygulanır.

Son Düzenleme Tarihi: 11 Mayıs 2002

01-whatsapp-hatti