Incoming Seyahat Sigortası

 1. Türkiye’ye Seyahat Sigortası poliçesi, 16.06.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Vize ve İkamet İzni taleplerinde yaptırılacak sağlık sigortalarına ilişkin Genelge’de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır. Türkiye’ye Seyahat Sigortası poliçesi ile, yurtdışından Türkiye’ye gelecek yabancı vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde yapılan seyahatler esnasında oluşan, seyahat sigortası kapsamındaki giderlerin, işbu ‘Özel Şartlar’ ve Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, yazılı limitler ve oranlar dahilinde temin eder ve kapsam dahilindeki organizasyon ve koordinasyonları yerine getirmeyi taahhüt eder. Bu poliçenin kapsamı, poliçenin satın alınmasına sebep olan seyahatin sona ermesi ve/veya sigortalının ikamet adresine dönüş yapması (hangisi daha kısa ise) halinde geçerliliğini yitirecektir. Poliçe üzerinde yazılı olan bilgiler esastır. Teminatı, sadece poliçede belirtilen kişiler için geçerli olup, bunun dışındaki kişiler teminatlardan yararlanamaz.
 2. Türkiye’ye Seyahat Sigortası poliçesi, aşağıda yer alan teminatlardan oluşmaktadır.
  a. Ani Rahatsızlık ve hastalıklara İlişkin Tıbbi Tedavi Teminatı Sigortalının, seyahati esnasında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, ayakta tedavi, yatarak tedavi ve ameliyat masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masrafları 30.000 Euro limit dahilinde ödenecek olup, herhangi bir muafiyet uygulanmayacaktır.
  b. Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli Sigortalının ani hastalığı veya yaralanması durumunda, EAT’ın doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla (kara ambulansı, hava ambulansı, tarifeli uçuş ), uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine veya taburcu olduktan sonra Daimi İkametgaha nakli için gerekli tüm organizasyonlar yapılır ve nakil ücretleri karşılanır.
  c. Sigortalının taburcu olduktan sonra ikamet adresine nakli Tıbbi nakil teminatı kapsamındaki tedavinin bitiminde Sigortalının Daimi İkametgahına nakli organize edilir ve eğer Sigortalının sağlık durumu bu şekilde nakil için uygunsa tek yön ekonomi sınıfı uçak giderleri karşılanır.
  d. Vefat Eden Sigortalının Nakli Sigortalının vefatı durumunda cenazenin ikamet yerine naklinin organizasyonu için tüm gerekli tedbirler alınır ve uluslararası tıbbi şartlara uygun taşıma için gereken tabutun ve kalan eşyaların defin yerine nakli sağlanır. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışıdır.
  e. Covid-19 Türkiye’ye yapılacak seyahatlerde, poliçesine Covid-19 teminatını eklemesi koşulu ile bu hizmetler kullanılabilecektir. Sigortalılar, poliçelerinde bulunmayan teminatlardan yararlanamazlar. Bu teminat, ek prim ödenerek poliçe kapsamı içine alınacak olup tıbbi ve yatarak tedavi giderleri, sigortalının poliçesinde bulunan “Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi” teminatının limit ve özel şartları dahilinde ödenecektir.
 3. Teminatlar seyahat edilen coğrafi sınırlar içerisinde aksine bir teminat alınmamışsa azami 92 gün süre ile sınırlı tutulur (Poliçe vadesi içinde Türkiye sınırları içindeki toplam kalış süresi maksimum 92 gün ile sınırlıdır. Sigortalı isterse ek prim ödeyerek Türkiye sınırları içinde kalış süresi 184 gün olan planı tercih edebilir. )
 4. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat hükümleri gereği; sigortayı ticari veya mesleki amaçlarla yaptırmış olmayan (tüketici niteliğini taşıyan) Sigorta Ettiren, sözleşme kurulduktan sonra herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde 14 gün, taksitli satış sözleşmelerinde 7 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir
01-whatsapp-hatti