Seyahat Acenteleri Mesleki Sorumluluk Sigortası

Coğrafi Alan:  Türkiye

Yargılama Yetkisi ve Uygulanacak Hukuk: Tüm Dünya

Sigortalıya yansıyabilecek tazminat talepleri itibariyle üçüncü şahıslar tarafından davanın açıldığı ülke hukuku ve mahkemeleri yetkili olup, bu mahkemelerin verdikleri kararların Türkiye’de yargılaması yapılmış gibi kesin hüküm etkisi yaratabilmesi ve icra edilebilmesi için tenfiz kararı şartı aranacaktır.

GENEL ŞARTLAR

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları

MUAFİYET

Bedeni zararlarda muafiyet uygulanmayacaktır.

Mal-eşya zararlarında her bir hasarda uygulanacak muafiyet tutarı: 200 EUR

Yalnızca seyahat acentesinin düzenlediği turlar esnasında kullanılan araç içindeyken meydana gelebilecek bagaj/eşya kayıpları için uygulanacak muafiyet tutarı: 50 EUR

 

SİGORTA KAPSAMI

Sigortacı bu poliçe ile sigortalının poliçede Sigorta Ettirenin Adresi olarak belirtilen yerdeki işletme faaliyetleri ve bununla bağlantılı olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde muhtelif yerlerde yürütülen faaliyetleri sırasında sigorta süresi içinde meydana gelecek bir olay sonucunda yine sigorta süresi içinde

* Üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması,

* Üçüncü kişilere ait mallarda maddi zarar meydana gelmesi

* Üçüncü kişiler tarafından yapılacak manevi tazminat talepleri. Ölüm teminatı limiti ile teminatlara dahil edilmiştir.

nedenleriyle üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı sigortalıyı poliçede yazılı özel şartlar ve ilişik Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları çerçevesinde güvence altına alır. Sigorta teminatı, sigortalının poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve yasal ilişkilerinden dolayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal sorumluluğa ilişkin mevzuatı hükümleri çerçevesindeki sorumluluğunu kapsar ve poliçede yazılı bedellerle sınırlıdır.

 • Sigortalının faaliyet gösterdiği binaların ve işyerinde bulunan tabela, pano, vb.nin bakım ve muhafazası da sigortalının işletme faaliyetinin bir parçası olup bunlardan kaynaklanacak zararlar poliçe şartları çerçevesinde teminat kapsamındadır.
 • Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları 3.A.4 maddesi aksine; karada çalışan her türlü motorlu taşıma aracı ve römorkları kullananlara, bu araçların sahiplerine veya bu araçları elinde bulunduranlara karşı ileri sürülecek talepler nedeniyle sigortalıya düşen sorumluluklar, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) ve Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası kapsamına girmemek kaydıyla teminata dahil edilmiştir.

 

 • Sigortalının, seyahat acentesi sıfatıyla üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmek üzere hizmet aldığı otel, lokanta vesair tesis ve firma işleticilerinin sigortalıya karşı sorumluluğunun ortaya çıkmasına yol açan ve kendilerinin de zarar görene ve sigortalıya karşı sorumluluğunu gerektiren hallerde, sigortalıya hizmet verenlerin adına düzenlenmiş sorumluluk sigortaları varsa öncelikle bu poliçelere başvurulacak ancak teminat limiti veya kapsam olarak yetersiz kaldıkları noktada işbu poliçe devreye girecektir.

 

 • Sigortalının sunduğu yiyecek ve içeceklerin neden olduğu gıda zehirlenmeleri sonucunda 3. Kişilerin uğrayacağı zararlardan dolayı sigortalıya düşen yasal sorumluluklar teminat kapsamına dahildir.

 

 • Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları 3.B.3. maddesine atfen yangın, duman, infilak yüzünden uğranılan sadece bedeni zarar ve ziyandan doğan mali mesuliyet, poliçedeki teminat limitinin %20’si ile sınırlı olarak teminata dahil edilmiştir.

 

 • Seyahat acentesinin düzenlediği turlar esnasında kullanılan araç içindeyken meydana gelebilecek bagaj/eşya kayıpları olay başı 500 EUR, yıllık toplam 5.000 EUR limitle ve 50 EUR muafiyetle teminat kapsamına dahil edilmiştir.

 

 • Her türlü mahkeme/savunma masrafları poliçe teminat limitlerinin içinde kabul edilmek kaydıyla teminat kapsamındadır. Tüm tazminat ve hukuki masraflara ilişkin olarak Sigortacının toplam sorumluluğu yukarıda belirtilen limitlerle sınırlı olacaktır. Sigortalıya kesilen para cezaları, örnek teşkil edici veya cezalandırıcı hasarlar (punitive and exemplary damages) ise her halükarda teminat kapsamı dışındadır.

 

 • Poliçe, önyüzde belirtilen vade bitim tarihinde sona erecek olup kendiliğinden yenilenmeyecek; ancak tarafların açıkça anlaşması durumunda yenilenebilecektir.

 

 • İşbu poliçe, teminat konusu faaliyetlere ilişkin tüm yasa, mevzuat, düzenleme ve benzeri yükümlülüklere tamamıyla uyulmuş olunması koşuluyla geçerli olacaktır. Bu kriterlerin yerine getirilmediği faaliyetlere ilişkin tazminat talepleri teminat kapsamı dışındadır.

 

 • Sigortalıyla arasında istihdam (işçi-işveren) ilişkisi bulunan kişiler tarafından yöneltilecek tazminat talepleri bu kapsamda değerlendirilmeyip sigorta teminatı dışında kabul edilecektir. Ayrıca bir alt işverene bağlı olarak çalışan taşeron işçilerin başına gelecek iş kazaları nedeniyle sigortalıya düşecek sorumluluklar da İşveren Sorumluluk Sigorta poliçesine ek prim ile dahil edilebildiğinden Üçüncü Kişi Sorumluluk Sigorta poliçesinin teminat kapsamında değildir ve bu poliçe taşeron işçilerin başına gelecek iş kazaları nedeniyle sigortalıya düşecek sorumlulukları karşılamaz.

 

 • Poliçe primi, sigortalının verdiği ve poliçede yazılı bilgilere dayanarak hesaplanmıştır. Herhangi bir hasarda, bu bilgilerin gerçeğe uygunluğuna bakılır; başlangıçta alınan primin alınması gereken primden az bulunması durumunda, ödenecek tazminat miktarı da aradaki orana göre azaltılır.

 

 • Sigortalı, gerekli kayıtları tutmak ve rizikoyu etkileyebilecek tüm olayları hemen sigortacıya bildirmek zorundadır.

 

 

 • Sigortalı, bu sigorta kapsamında tazminat talebine yol açabilecek bir olay meydana geldiğinde, bunu hemen sigortacıya yazı ile bildirmek ve istenen ek bilgiler ile her türlü belgeyi sigortacıya iletmekle yükümlüdür.

 

 • Sigortacının yazılı onayı olmadıkça, sigortalı kendisinden tazminat talebinde bulunan kişiyle anlaşamaz, sulh olamaz, kısmen veya tamamen sorumluluğunu kabul veya ikrar edemez veya tazminat ödeyemez.

 

Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

– Duman, buhar, zehirli gaz, asit, alkali, zehirli kimyasal madde, sıvı gaz, atık madde veya diğer rahatsız edici, kirletici ve bulaşıcı maddelerin yere, toprağa, atmosfere veya akar ya da durgun sulara boşaltılmasından, yayılmasından, bırakılmasından veya sızmasından doğan her türlü zararlar,

– İyonlayıcı radyasyon, nükleer yakıt, nükleer yakıtın yanması ya da patlamasından kaynaklanan radyoaktivite bulaşmaları ve radyoaktif zehirlenmelerden doğan her tür zararlar,

– Patlayıcı herhangi bir nükleer yapımın veya bunun nükleer kısmının radyoaktif zehirleyici, patlayıcı ve diğer tehlikeli özelliklerinin dolaylı veya dolaysız olarak neden olduğu veya ağırlaştırdığı her türlü zarar, gider ve hasarlar,

– Asbest ve ilgili ürünlerin çıkarılması, işlenmesi, üretimi, dağıtımı, depolanmasından doğan zararlar,

– Kısmen ya da tamamen asbestten yapılmış ürünlerin kullanımından kaynaklanan zararlar,

– ABD ve Kanada ülkelerine ilişkin veya ABD veya Kanada hukuku uygulanarak karara bağlanan sorumluluklar,

– Ürün/performans garantisi,

– Sözleşmesel cezalar,

– Sorumluluğun sözleşme ile genişletilmesi halinde, genişletilmiş olan kısım,

– Her türlü dolaylı zarar (netice zararları) ve finansal (mali) zararlara ilişkin konusundaki sorumluluk,

– Sigortalının istihdam ettiği doktor, avukat, mimar, mühendis, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavirin sundukları mesleki hizmetlerinden kaynaklanan sorumluluklar,

– Poliçe başlangıç tarihinden önce Sigortalı tarafından bilinen olaylardan kaynaklanan zararlar,

– Elektromanyetik alanlar ve elektromanyetik radyasyon

– Sigortalının tamamlayıp müşterilerine teslim ettiği ürün, iş ya da hizmetlerle ilgili olarak bu ürün, iş ya da hizmetteki kusur nedeniyle teslimattan sonra oluşan zararlar

– Sigortalının poliçede belirtilmeyen herhangi başka bir faaliyet konusu sonucunda kendisine yöneltilecek tazminat talepleri

– Vestiyerde, emanette bırakılan eşyalar 

– Ruhsal, davranışsal, psikiyatrik veya psikolojik rahatsızlık nedenlerine bağlı tazminat        talepleri,

– Profesyonel nitelikte ve yarışma amaçlı her türlü aktivite ve sporlar,

– Çevre kirliliği nedenli tazminat talepleri,

– Kamu otoritesinin her türlü tasarrufu nedeniyle oluşabilecek tazminat talepleri,

– Doğal afetler ve/veya mücbir sebepler ve/veya terörist eylemler ve bunların sonucunda meydana gelecek zararlar,

– Nükleer enerji, radyoaktivite veya benzeri etkenler nedeniyle meydana gelecek zararlar,

– Doğrudan veya dolaylı asbest kaynaklı tazminat talepleri,

– Forklift, iş makinesi ve/veya benzeri bir araç sebebiyle meydana gelen zararlar,

– Sigortalının taahhüt ettiği hizmeti hiç veya gereği gibi yerine getirememesinden kaynaklanan tazminat talepleri,

– Sigortalının rücu hakkından feragat ettiği sözleşme/kontratlar dolayısıyla meydana gelen zararlar,

– Her türlü hava taşıtında veya havada yapılan aktiviteler esnasında veya sonucunda meydana gelecek zararlardan kaynaklanacak tazminat talepleri,

– Her türlü hırsızlık, aşırma, kaybolma, havayollarında oluşacak bagaj kayıpları vesair hasarlardan kaynaklanan tazminat talepleri

(Yalnızca seyahat acentesinin düzenlediği turlar esnasında kullanılan araç içindeyken meydana gelebilecek bagaj/eşya kayıpları olay başı 500 EUR, yıllık toplam 5.000 EUR limitle ve 50 EUR muafiyetle teminat kapsamına dahil edilmiştir. )

– Sportif ve gezi amaçlı kullanılanlar dışındaki deniz taşıtlarında (Tarifeli deniz seferleri yapan gemiler, Yolcu Gemileri ,Cruise Gemileri ,Şehir Hatları Vapurları, Denizaltı, Savaş Gemileri, Araştırma Gemisi, Römorklar, Tankerler, Uçak Gemisi, Hastane Gemisi, Kuru Yük Gemileri, Ro-Ro Gemileri,  Balıkçı Tekneleri) gerçekleşecek hasarlardan kaynaklanacak yasal sorumluluklar teminat kapsamı dışındadır.

 

Rizikoya İlişkin Olarak Sigorta Ettirenin ve Sigortalının Yükümlülükleri

Sigortalı ve sigorta ettiren, aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:

 1. a) Sigortalı sorumluluğunu gerektirecek olayları, on gün içinde, sigortacıya bildirmek,
 2. b) Haberdar olduğu andan itibaren rizikonun gerçekleştiğini, derhal sigortacıya ihbar etmek,
 3. c) Sigorta sözleşmesi yokmuş gibi imkanları ölçüsünde zararın önlenmesi, azaltılması ve artmasınıın önlenmesi için gerekli her türlü önlemi almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilecek mesleki faaliyet dışındaki sigortacılıkla ilgili makul talimatlara uymak,

ç) Sigortacının talebi üzerine, olayın ve zararın nedeni ile hangi hâl ve şartlar altında gerçekleştiğinin ve sonuçlarının tespitine; tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına yarayacak, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri makul sürede vermek,

 1. d) Zarardan dolayı, dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hâllerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve tazminat talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermek,
 2. e) Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmesi varsa bunları sigortacıya bildirmek.

Dövizli poliçelerde prim ve tazminat ödemeleri

Poliçe priminin ve ödenebilir bir hasar halinde tazminat tutarının poliçenin ön yüzünde belirtilen döviz cinsinden ödenmesi esastır.

Ödemelerin TL olarak yapılması halinde; prim, muafiyet ve tazminat değerleri belirlenirken, ön yüzde belirtilen bankanın ödeme tarihindeki döviz satış kuru esas alınır.

PRİM ÖDEMELERİ VE POLİÇE İPTAL KLOZU

Bu poliçe uyarınca bir defada ödenmesi gereken prim ile prim borcunun taksitle ödenmesinin kararlaştırıldığı hallerde primin ilk olarak ödenmesi gereken kısmı sözleşme yapıldıktan sonra, en geç

poliçenin teslimi üzerine ödenir.

Sigorta priminin ödeme yeri herhangi bir Türkiye İş Bankası Şubesi, Anadolu Sigorta Genel Müdürlük veya Bölge Müdürlükleri veya sigorta sözleşmesinin kurulmasında aracılık etmiş olan yetkili acentedir.

Prim ödemesi banka dekontu, makbuz karşılığında nakit olarak, kredi kartıyla, Türkiye İş Bankası interaktif işlemleri fatura talimatı yöntemi kullanılarak veya havale yapılarak gerçekleştirilebilir. Bu sayılanlar dışındaki yerlere veya yukarıda sayılanlar dışında yöntemlerle yapılan ödemeler, prim borcunu ortadan kaldırmaz.

Havale yapıldığı takdirde ilk prim, havale edilen tutarın sigortacının serbest hesaplarına intikal ettiği anda ödenmiş sayılır ve sigortacının sorumluluğu da bu anda başlar. Sigorta ettiren tarafından primin ilk taksitinin (peşinatın) veya tamamının kredi kartı ile ödenmesi ve sigorta ettirene kredi kartından bu tutarın tahsil edilmesi için süre tanınmasının kararlaştırıldığı hallerde, sigortacının sorumluluğu ilk taksitin (peşinatın) veya tamamının kararlaştırılan günde kredi kartından çekilmesi ile başlayacaktır.

Kredi kartı ile blokeli ödeme halinde, kredi kartından prim alacağının karşılığının bloke edilmesi anında ödeme yapılmış sayılır.

Primin ilk kısmını izleyen sonraki taksitlerin hangi tarihlerde ödeneceği poliçe üzerinde belirtilmiştir. Sigorta ettiren bu tarihte ödeme yapmamış olursa temerrüde düşer ve sigortacı temerrüde ilişkin haklarını kullanarak sigorta sözleşmesini feshedebilir.

Prim borcunu ödemekte temerrüt sebebiyle sigorta sözleşmesinin feshedilmesi halinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir.

Sigorta priminin taksitle ödenmesinin kararlaştırıldığı hâllerde, riziko gerçekleşince, ödenecek tazminata veya bedele ilişkin primlerin tümü muaccel olur.

Yaptırım Klozu

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaptırım uygulanan ülkelerin hükümetleri, bu ülkeler uyruklu kişiler ve menşeli şirketlerin, bu sigorta sözleşmesinde baştan itibaren veya sonradan herhangi bir şekilde hak sahibi olmaları mümkün değildir. Bu ülkelerin hükümetleri, bu ülkeler uyruklu kişiler ve menşeli şirketlerin, bu poliçede sigorta ettiren, sigortalı, rehinli alacaklı veya sair surette hak sahibi olarak gösterilmiş olması hâlinde veya sigorta konusu menfaat sonradan kendilerine ait olmaya başlamış veya herhangi bir şekilde sigortadan doğan haklar kendilerine hangi şekilde olursa olsun devredilmiş veya intikal etmiş bulunduğu takdirde dahi, sigorta şirketi her türlü teminat sağlama ve ödeme yükümlülüğünden kurtulmuş olur ve hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

İşveren Sorumluluk Sigortası

İş kazaları sonucunda işverene düşen yasal sorumluluk nedeniyle, işverenle bir hizmet sözleşmesi olan ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı işçiler veya bunların hak sahiplerince işverenden istenebilecek, SGK’nın sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri için teminat sağlıyoruz

İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortası

İşletmenin faaliyetleri sırasında meydana gelen bir olay ve sigortalı ürünün üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sonucunda, işletmenin sorumlu tutulabileceği bedensel ve parasal zararlardan kaynaklanabilecek tazminat talepleri için teminat sağlıyoru

Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Avukat, mali müşavir, veteriner gibi mevzuatı belirlenmiş meslekleri icra eden müşterilerimizin, mesleklerini icra ederken yetersiz/hatalı işlemleri sonucunda üçüncü kişilere verebilecekleri zararlardan kaynaklanan tazminat talepleri için koruma sağlıyoruz.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Hekimler, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman müşterilerimizin mesleklerini icra ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemde veya sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle üçüncü kişilere verebilecekleri zararlardan kaynaklanan tazminat talepleri için koruma sağlıyoruz.

Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nın limitlerini aşan her bir hasarda zorunlu limitin üzerinde kalan kısım için Mesleki Sorumluluk ve Ferdi Kaza teminatlarıyla güvence sağlıyoruz.  Poliçenin düzenlenebilmesi için Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nın şirketimizden düzenlenmiş olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Özel Güvenlik Sorumluluk Sigortası

Özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararlar teminat altına alıyoruz.

Yönetici Sorumluluk Sigortası

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetici Sorumluluk Sigortası ile yöneticilerin hatalı eylemleri ve aldıkları yanlış kararlar sonucu doğacak sorumluluklarını çok uygun primlerle güvence altına alıyoruz.

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu masraflar, üçüncü şahısların yaralanmasından/vefatından kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydana gelecek zararlardan doğacak hukuki sorumlulukları teminat altına alıyoruz.

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Petrol gazı (LPG) dolumu yapan firmaların, tüplerin kullanılmak üzere bulundurdukları yerlerde patlaması, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu üçüncü şahıslara verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını teminat altına alıyoruz.

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Artık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

11/3/2010 tarih ve 2010/190 sayılı Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Kararda a belirtilen tehlikeli maddelerle ilgili mesleki faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerin söz konusu mesleki faaliyetleri dolayısıyla meydana gelebilecek bir kaza sonucunda, kusurları olsun olmasın üçüncü kişilerin doğrudan doğruya uğrayacakları bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını teminat altına alıyoruz.

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

Poliçede belirtilen adreste bulunan asansör veya asansörlere ilişkin kazalar sonucunda, üçüncü kişilere gelebilecek zararlardan ötürü bina sorumlusuna yöneltilecek tazminat talepleri için koruma sağlıyoruz.

01-whatsapp-hatti