Covid-19 Incoming Seyahat Sigortası

TÜRKİYE SEYAHAT SİGORTASI

(COVID-19 DAHİL)

 

Teminat Adı Teminat Limiti (EUR)
TIBBİ VE YATARAK TEDAVİ (COVİD-19 DAHİL) 5.000

7.500

10.000

SİGORTALININ CENAZESİNİN NAKLİ
SİGORTALININ SEYAHATİ VEYA NAKLİ
COVID-19 NEDENİYLE KONAKLAMA SÜRESİNİN UZAMASI 1.000
TIBBİ DANIŞMANLIK SINIRSIZ
ACİL MESAJLAR SINIRSIZ

 

Coğrafi Alan

Türkiye

 • Covid19 Tıbbi Tedavi Teminatı 5.000 / 7.500 / 10.000 Euro

Covid-19 a ait tıbbi ve yatarak tedavi giderleri tıbbi teminatı limitleri dahilinde karşılanmaktadır. Covid-19 un teşhisine yönelik yapılacak testlere ait giderler kapsam dışıdır. (İstisnai olarak, Covid-19 pozitif çıkan sigortalılara ait test giderleri Tıbbi Tedavi Teminatı kapsamında karşılanacaktır) Türkiye sınırları dışında teşhis edilmiş, (testin ibrazı gerekmektedir) Türkiye seyahati esnasında ağırlaşmış vakalara ait giderler acil olsa dahi kapsam dışıdır. Covid-19 pozitif çıkan sigortalılara ait tedavi masrafları ancak pandemi hastanelerinde tedavi görmesi durumunda geçerlidir.

Sigortalı’nın, bu teminat kapsamında Covid-19 un kesin tanısı konulması ile hastanede tedavi gören kişilerin hastanede yattığı süre boyunca Asistans şirketi tedavi masraflarını SOMPO Sigorta namına ödeyecektir.

Sigortalının Covid-19 sebebi ile yoğun bakımda yatması durumunda poliçe vadesi bitmiş olsa dahi 10 gün boyunca tedavisine dair masraflar karşılanacak olup, 10. Günün sonunda sigortalının teminatı sona erecektir. Bu koşul sadece Tıbbi tedavi için geçerlidir.

İlgili teminat sadece Türkiye’de tanısı konmuş Covid-19 hastalığı için geçerlidir.

Acil olsa dahi Covid19 dışındaki tüm teşhis ve tedavi giderleri kapsam dışıdır.

 

 • Sigortalının Seyahati veya Nakli

Sigortalı’nın bu poliçe kapsamında Covid 19 sebebi ile hastalanması durumunda, Sigorta Şirketi Sigortalı’yı kara ambulansı ile uygun olan en yakın pandemi hastanesine nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.

 

 • Karantinaya ait Konaklama Giderleri ( Covid-19 sebebi ile)

 

Sigortalı’nın Türkiye seyahati esnasında Covid-19 olduğunun tespit edilmesi ve karantina altına alınması nedeniyle Türkiye’de gerçekleşecek otel konaklaması, yemek ihtiyacı ve giyim ihtiyacına ait giderler toplam 1.000 Euro limitli olmak üzere teminat altındadır. Bu teminat, Covid-19 tanısı konulduğu gün dahil olmak üzere toplamda maksimum 14 günle sınırlıdır. Sigortalının yurtdışında Covid-19 olduğunun tespit edilmesi durumunda teminat kapsam dışıdır.  Ayrıca sigortalının yapacağı özel harcamalar bu teminat kapsamı dışındadır.

 

 • Sigortalının Cenazesinin Nakli

Sigortalı’nın bu poliçe kapsamında Covid 19 hastalığı sebebi ile vefatı halinde Sigorta Şirketi; Cenazenin defnedilmesi için Daimi İkamet Ülkesi’ndeki defin yerine naklini organize edecektir.

Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır.

 

 • Tıbbi Danışmanlık

Sigortalı’nın karşılaştığı sağlık problemi konusunda Sigorta Şirketi Tıbbi Ekibi tarafından bilgi verilir. Bu teminatla ilgili tüm masraflar Sigortalı tarafından karşılanacaktır.

 

 • Acil Mesajların İletilmesi

Sigortalının talebi üzerine Sigorta Şirketi, yukarıdaki tüm maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır.

 

NET PRİMLER

TEMİNAT LİMİTİ
(EURO)
SÜRE/PRİM(EURO)
1 HAFTA 2 HAFTA 1 AY
5.000 12 22 49
7.500 15 29 60
10.000 20 35 70

 

EK PRİM UYGULAMASI:

65 yaşa kadar yukarıdaki primler uygulanır. Maksimum sigortalanma yaşı 70’dir.

66-70 yaş %200 sürprimli

 

UYGULAMALAR

 • 70 yaş ve üzerindeki kişiler için teminat verilmemektedir.
 • Poliçe Coğrafi Sınırı poliçede belirtilmiş olmak ile birlikte Türkiye dışında meydana gelebilecek her türlü kaza ve hastalanmalar teminat haricidir. Teminat poliçe vadesi dâhilinde Türkiye gümrüğünden girişte başlar, vade sonu tarihinden önce olsa bile Türkiye gümrük kapısından çıkışta biter.
 • Asistans hizmetleri olarak belirtilen hizmetler SOMPO Sigorta A.Ş adına Asistans firması tarafından verilmektedir.
 • Sigortalının asistans teminatlarından faydalanmasına yönelik taleplerde mutlaka 0850 251 80 11 no’lu telefon numaralarının aranması ve yönlendirme alınması hizmetlerden faydalanılması için ön koşuldur. Covid-19 tedavisi görecek kişinin öncelikle asistans birimi ile irtibat geçmesi ve tedavi öncesinde provizyon uygunluğu alması gerekmektedir. Aksi takdirde 0850 251 80 11 no’lu telefon numarası aranmadan yapılacak hiçbir masraftan SOMPO Sigorta A.Ş sorumlu değildir.
 • Yanlış beyanda bulunulması durumunda poliçe geçerli sayılmayacak ve herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.
 • Sigortalının Türkiye’ye girişi öncesinde tansı konmuş Covid19 a ait tüm tedavi süreçleri teminat haricidir.
 • Poliçede yer alan tüm ingilizce ifadeler ve/veya aşağıdaki asistans teminatlarının ingilizce metinleri serbest çeviri olup; çeviriye ilişkin herhangi bir anlaşmazlık halinde türkçe metinler geçerli olacaktır.
 • Tıbbi tedavi teminatı vb. harcamalarda hastane masrafları yalnızca poliçe üzerindeki sigortalı için geçerlidir. Refakatçi konaklamaları, yemekleri vb. teminat haricidir.

 

 

ÖZEL KOŞULLAR

 

 • Herhangi bir talep halinde SOMPO Sigorta ve Asistans Şirketi’nin sorumluluğu, tazminat veya menfaat talep eden Sigortalı’nın bu Poliçe’nin koşullarına uyması şartına bağlıdır.

 

2)  Bu Poliçe kapsamındaki talebi için Sigortalı;

 

 1. Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alacaktır.

 

 1. Poliçe kapsamındaki acil bir durumda Sigortalı SOMPO Sigorta adına hizmet veren Asistans Şirketi’nin İstanbul merkezini 24 saat boyunca 0850 251 80 11 nolu telefon numaralarından herhangi bir şahsi girişimde bulunmadan önce en kısa sürede arar:
 • Adını ve soyadını, Poliçe Numarasını ve geçerlilik tarihini,
 • Kendisine ulaşılabilecek yer ve telefon numarasını,
 • Karşılaştığı problemi ve istenen yardımın türünü bildirir.

 

 1. SOMPO Sigorta ve Asistans Şirketi hizmetin tam olarak verilebilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri (hastane raporu, pasaport, sigorta poliçesi, reçeteler, medikal tetkik raporları, makbuzlar, faturalar v.b.) temin edecektir.

 

 1. d) Hiçbir ödeme, taahhüt, teklif veya sorumluluk kabulünde bulunmayacaktır.

 

3) Sigortalı yine de, Daimi İkamet Ülkesindeki Sosyal Sigortalar Sistemine göre veya eğer söz konusu ise bu organizasyonların veya kurumların yerini alan özel sistemlere göre hak talebinde bulunmak zorundadır, ve bu teminat tahtında hak kazandığı tutarları SOMPO Sigorta’ya geri ödemekle yükümlüdür.

 

4) Elle, bedenen ve devamlı olarak makine ile çalışan kişilerin iş seyahatleri kapsam dışında olacaktır. Bu şekilde çalışan kişilerin iş konularında faaliyet göstermeksizin yapacakları turistik ve eğitim amaçlı seyahatler teminat kapsamında olacaktır.

 

6) SOMPO Sigorta ve/veya Sigorta Şirketi bu poliçede özel olarak öngörülen menfaatlerden herhangi birini mücbir sebepler nedeniyle yerine getirememesi durumunda SOMPO Sigorta ve/veya Sigorta Şirketi sorumlu tutulmayacaktır.

 

7) Hastalık veya yaralanma durumunda Sigortalı, tedavi eden doktorları hasta bilgilerini gizli tutma yükümlülüğünden muaf tutacak ve tüm kanıtları ve bilgileri SOMPO Sigorta ve Sigorta Şirketi’ne vermeye yetkili kılacaktır.  Eğer gerekliyse Sigortalı’nın hastalık veya yaralanmadan önceki sağlık bilgileri de dâhil olmak üzere, tüm tıbbi dokümantasyona SOMPO Sigorta’nın ve Sigorta Şirketi’nin doktorlarına serbestçe erişimi garanti edilecektir.

 • SOMPO Sigorta’nın ya da Sigorta Şirketi’nin doktorlarının Sigortalıyı serbestçe muayene edebilmeleri gerekmektedir. Bunun Sigortalı tarafından reddedilmesi halinde SOMPO Sigorta ve Sigorta Şirketi hizmeti organize etmekten ve masrafları karşılamaktan sorumlu olmayacaktır.

 

İSTİSNALAR

 1. Sigorta Şirketi’nin ve Asistans Şirketi’nin, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır:
 • Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan Sigortalı veya Birinci Derece Aile Üyesi veya herhangi bir başka kişinin hileli ve kasıtlı hareketleri,
 • Kıtalar arası hava ambulansı nakli,
 • Gebelikten veya doğumdan kaynaklanan durumlar veya bunların komplikasyonları veya gebeliğin kendi isteğiyle sona erdirilmesi, (Sigortalı hamile kadının 38 yaşından küçük olması ve hamileliğin 30. haftasının tamamlanmamış olması şartıyla hamilelikte akut bir komplikasyon sonucu doğrudan anne ve/veya çocuğun yaşamını kurtarmak amacıyla alınacak tıbbi önlemlerin masrafları kapsam içindedir), adet dönemi rahatsızlıkları, doğum kontrolü uygulamaları sonucu ortaya çıkan masraflar,
 • Organ naklinde ve kan transfüzyonunda; organın, kan ürünlerinin ve vericinin masrafları ve organ/dokuya ait transfer giderleri,
 • Hastanede TV seti, telefon, klima, kuaför, masaj, güzellik uzmanı gibi ek konfor sağlanması, kafeterya, idari hizmet, paramedikal servis ücretleri gibi tedavi için gerekli olmayan sair masraflar,
 • Özel hemşire giderleri
 • Hastaneye yatırılma nedeni olan hastalık dışındaki bir hastalığın tedavisi,
 • Amacı tıbbi tedaviye yönelik gerçekleştirilen seyahatler,
 • Belli bir hastalığa bağlı olmayan inceleme ve tedaviler (tarama testleri, aşılama, kontrol testleri, viral markerler, portör tetkikleri, vb) check-up giderleri ve yıllık kontrol mamografileri, smear ve PSA testleri, vb rutin taramalar,
 • Anaflaksi durumu hariç alerjik hastalıklar ve bu hastalıklara yönelik tedaviler,
 • Ehliyetli bir hekim tarafından bu seyahatin tıbbi nedenlerle yasaklanmış olması,
 • Koruyucu aşılar, profilaktik amaçlı tedaviler ve uygulamalar,
 • Hekim dışındaki kişilerce uygulanan tedaviler,
 • Yerinde tedavi edilebilecek bir hastalık veya kaza nedeniyle tıbbi nakil veya ülkesine geri dönme,
 • Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık, yaralanma veya ölüm halleri. Her türlü ruh ve sinir hastalıkları ve geriatric hastalıklar, psikosomotaik hastalıklara ait muayene, tetkik, tedavi ve ilaç harcamaları ile psikolog ve danışmanlık hizmetleri harcamaları,
 • Hiç tedavi edilmemiş olsa dahi, başvuru tarihinde varolan ve/veya sigorta başlangıç tarihi öncesine dayanan tüm hastalıklar, kronik zeminde gelişen akut hastalık hecmeleri ve komplikasyonlarına ait ortaya çıkan tüm masraflar (hastalık sonucu ölüm ve bu nedenle cenazenin ikametgaha geri gönderilmesi masrafları dahil),
 • Kronik hastalıklar ve bazı özel hastalıklar (Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HİV enfeksiyonu, her türlü malign hastalıklar, tbc, sarkoidoz, multipl skleroz, salgın hastalıklar (Covid-19 Hariç))
 • Sigortalılık öncesi dönemde uygulanan ameliyat ve tedavilerin nüks ve komplikasyonları,
 • Cinsel fonksiyon bozuklukları ile ilgili tetkik ve tedaviler,
 • Yolcu taşıma yetkisine sahip olmayan bir hava taşıtının ve helikopterlerin bir yolcu veya mürettebat sıfatıyla kullanılması, motorsiklet kullanımı,
 • Muntazam sefer yapan (IATA üyesi) bir havayolunda biletli yolcu olmanın dışında, herhangi bir şekilde uçmanın doğuracağı tıbbi problem, sakatlık ve bunların gerektirdiği tetkik ve tedaviler, ve diğer masraflar
 • 70 yaş ve üzerindeki kişiler.
 • Çocuk bakım ücretleri, çocuk mamaları, çocuk bezleri, biberon ve emzikler, vb.,
 • Vücudun günlük ihtiyacını sağlamak ve/veya genel sağlığı korumak ve desteklemek amacı ile kullanılan, ilaç niteliğinde olmayan destekleyici ürünler, bitkisel ilaçlar, gıda takviyeleri, WHO onayı almamış tüm ilaç niteliğindeki maddeler
 • Doktorlardan ve sağlık kurumlarından kaynaklanan hatalı tedavi ve ameliyat neticesinde ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle oluşan giderler,
 1. Sigorta Şirketi ve Asistans Şirket, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır:
 2. a) Sigorta Şirketi ve Asistans Şirket yetki vermeden, Sigortalı tarafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları. (Sigortalı’nın genel şartlar ve istisnalar çerçevesinde hareket etmemesi halinde, acil durum için yaptığı hiçbir masraf kendisine geri ödenmeyecektir.)
 3. b) Sigortalı hasarın meydana geldiği andan itibaren hiç bir işlem yapmadan ilk olarak poliçe üzerinde belirtilmiş olan Asistans Şirketi aramakla yükümlüdür. Asistans şirketin aranmaması durumunda teminatlar geçersiz sayılacaktır.
 4. c) Poliçenin coğrafi limitleri dışında, seyahat sona erdikten sonra ve Sigortalı Daimi İkamet Ülkesi’ne döndükten sonra oluşan masraflar.
 5. d) Türkiye dışında herhangi bir yardım hizmeti.
 6. e) Rapor/belge gerektiren teminatlar için gerekli evraklar verilmediği takdirde.
01-whatsapp-hatti