Nakliyat Sigortaları

Emtia Nakliyat Sigortaları Nedir?

Sahibi bulunduğunuz malların,  bir yerden diğer bir yere kara, hava ve deniz vasıtaları veya demiryolu ile nakledilmesi sırasında  meydana gelebilecek  çeşitli risklere  karşı  teminat sağlar . Ayrıca sigortalı olarak sadece emtianızın değerini değil, navlun, sigorta ücreti ve öngörülen kâr gibi bazı ek giderleriniz de teminat altına alınabilmektedir.

Ek teminat olarak ; Savaş  ve Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri vb. riskler poliçe kapsamına dâhil edilebilir. Bu ürünümüzde malınızın güvence altına alınması aşağıda belirtilen teminatlarla sağlanmaktadır.

 • Tam Zıya Teminatı:

Malınızın poliçede belirlenen sebeplerle sevkiyatın gerçekleştirildiği vasıta ile beraber tüm değerini yitirmesi  durumunda güvence sağlamaktadır.

 • Dar Teminat:

Mallarınızın çeşitli vasıtalarla gerçekleştirilen sevkiyatlar esnasında, malınızda oluşacak kısmi hasar (geminin karaya oturması, alabora olması, çatışması, aracın çarpması , çarpışması , devrilme, yol çökmesi, seylap, dere taşması, hattan çıkma vb yangın infilak  gibi )  sonucu kayıplarınızı güvence altına alan bir teminattır.

 • Geniş Teminat:

Geniş kapsamlı Emtia Nakliyat Sigortaları ise genel olarak vasıta ayrımı yapmaksızın (Gemi, Kamyon, Tren, Uçak) bütün tehlikeleri kapsamaktadır. Ancak aşağıda önemli olanları belirtilmiş bulunan durumlar istisna tutulmaktadır:

 • Kanuna aykırı durumlar (yasak ve gizli ticaret, kaçakçılık gibi),
 • Taşıma şartlarına uygun olmaması , ambalajlanması veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun neden olduğu zıya, hasar veya masraf,
 • Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer reaksiyon veya radyoaktif güç ya da madde içeren herhangi silah veya aygıt kullanımının neden olduğu veya bunlardan doğan, doğrudan ya da dolaylı, zıya, hasar veya masraf.
 • Sigortalının kasti (isteyerek) kötü hareketine yüklenebilen zıya, hasar veya masraf,
 • Sigorta edilen şeyin olağan akması, olağan ağırlık veya hacim kaybı ya da olağan aşınma ve yıpranması,
 • Sigorta edilen şeyin gizli kusuru (ayıbı) veya niteliğinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf.
 • Sigortalı bir rizikodan olsa bile yakın nedeni gecikme olan zıya, hasar veya masraf.
 • Gemi  sahipleri, idarecileri, kiracıları veya işleticilerin ödeme gücünü yitirmesi veya mali yüklenimlerini yerine getirememelerinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf.
 • Harp ve Grev

Harp ve grev nedeni ile meydana gelen hasarlar ek ücretle isteğe bağlı olarak teminata dâhil edilebilmektedir.

Ayrıca Emtia Nakliyat Abonman Sigortası:

Genel olarak Emtia Nakliyat Sigortaları sefer esası ile yapılmaktadır. Bu sigortalar, sürekli sevkiyat gerçekleştiren sigortalılar için nakliyat sigortalarında abonman poliçeleri sunmaktadır.  Muhtelif zamanlarda sigortalının farklı ülkelerden ithal ve ihraç edeceği ya da yurt içinde sevk ettireceği ticari malların, belirli düzenli bir programının olması halinde bir sözleşmeyle (Abonman) güvence altına alınması mümkündür. Abonman sözleşmesi ile düzenli sevkiyatlarınızdaki belirlenmiş bedel limitleri ile belirlenmiş şartlarda teminat verilebilmektedir. Böylece her seferin bildirilmesi, geç bildirim veya unutulma gibi olumsuzlukların yaşanmasının önüne geçilir. Abonman poliçeleri 1 yıllık süre için düzenlenir.

 

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası Nedir?

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortaları; Türkiye sınırları dâhilinde karayolu ile yük taşımacılığı yapan nakliyeci firmaların kendilerine ait ve/veya kiraladıkları araçlarla taşıma hizmeti verdikleri müşterilerine ait emtiayı taşırken, teminat kapsamındaki bir rizikonun gerçekleşmesi sonucunda doğan yasal sorumlulukların poliçede belirlenmiş şartlar ve limitler dâhilinde teminat altına alındığı bir nakliyat sigortasıdır.

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası’nda fiyatlandırma yapılırken değerlendirmeye alınan veriler;

 • Taşıyıcı firmanın adı, ticari unvanı
 • Firmaya ait öz mal ve kiralık araçların adedi
 • Ağırlıklı olarak taşınan emtianın cinsi
 • Haftalık veya aylık tahmini taşıma adedi
 • Bir seferde taşınan azami değer
 • Ağırlıklı sefer bölgesi
 • Daha önce bu tür bir sigortası olup olmadığı
 • Firmanın kasko sigortalarının kimde olduğu
 • Araçların tipi, tenteli ve frigorifik olarak adetleri

Poliçeye konu olan sevkiyatların toplam tahmini kapasitesi üzerinden ayarlama fiyatı belirlenerek  prim hesaplaması yapılır ve minimum depo primi olarak taksitler halinde tahsil edilir .  Bu sayede sigortacı ile sigortalının önceden anlaşmaya vardığı teminat limiti; şart ve süre çerçevesinde olmak kaydıyla tüm sevkiyatlar teminat altına alınmış olur.

 

Nakliye Aracılığı Sorumluluk (FFL) Sigortası Nedir?

Nakliye Aracılığı Sorumluluk (FFL) Sigortası; ulusal ve uluslararası taşımacılık ve depolama işleri yapan nakliyat firmalarının nakliye, taşıma, depolama veya taşımacılığa ait diğer işleri ile ilgili bedelli taşıma sözleşmelerinden doğan sorumluluklarını poliçede belirtilen şart ve limitler dâhilinde teminat altına alan bir Sorumluluk sigortasıdır.

Günümüzde lojistik sektörünün ana tedarikçisi sıfatına sahip olan Freight Forwarder şirketleri gerek imza attıkları taşıma sözleşmeleri  gerekse uymak zorunda oldukları uluslararası konvansiyonlar nedeniyle kara, deniz, hava, demiryolu ve bu taşımalara bağlı depoculuk işlemleri sırasında oluşabilecek zararlar sonucunda kendilerine yönelik haklı veya haksız tüm taleplere karşı ilk muhatap olacak taraftır.

Esnek bir poliçe olan Nakliye Aracılığı Sorumluluk Sigortası ile Freight Forwarder firmalarının operasyonel yapılarına ve ihtiyaçlarına göre teminat ve prim sağlanabilmektedir. Bu sayede Freight Forwarder firmaları gereksiz teminat ve primlere karşı kendilerini koruma altına alabilirler.

Nakliyat Aracılığı Sorumluluk (FFL) Sigortasına konu olan teminatların arasında; navlun faturası kesilen ve taşımacılık cirosuna yansıyan taşımalar, aktarma deposu, ticari kâr amaçlı depoculuk faaliyetleri, transit taşımalar, yanıcı/parlayıcı ürünler, yanlış yere gönderilen yükün asıl varış yerine devam etmesi gibi birçok konu bulunmaktadır.

Nakliye Aracılığı Sorumluluk (FFL) Sigortası yaptırmayan tüm Freight Forwarder şirketleri yük hasarlarında veya yükün yanlış yere tesliminden doğabilecek tüm zararlarda açık hedef durumundadır. Nakliye Aracılığı Sorumluluk (FFL) Sigortası da, haklı tazminat taleplerini poliçe şartları kapsamında yerine getirirken, haksız taleplere karşı da sigortalısını korumaktadır.

CMR Sigortaları Nedir?

CMR Sigortası; uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının, taşımayı taahhüt ettikleri mallara gelebilecek zararlar nedeniyle oluşacak hukuki sorumluluklarını CMR Konvansiyonu hükümleri gereğince poliçede belirlenen şartlar ve limitler dâhilinde teminat altına alan bir Sorumluluk sigortasıdır. Bu sigorta, taşıyıcı firmanın CMR Konvansiyonu hükümlerine göre kusurlu bulunduğu durumları güvence altına alır.

Uluslararası karayolu nakliyecileri, istihdam ettikleri kişilerin ve taşımanın yapılması için hizmetinden yararlandıkları aracıların görevlerini yerine getirirken işledikleri kusurlardan sorumludurlar. Taşıyıcının malları taşımak üzere teslim aldığı anda başlayan bu sorumluluk, varış yerinde bulunan alıcıya malların teslim edilmesi ile sona erer.

CMR Sigortasında, taşıyıcının mal sahibine ve üçüncü şahıslara karşı olan sorumluluğu oldukça geniştir. Malların teslimi sırasında herhangi bir hasar olmasa dahi teslimden sonra meydana gelecek hasarlardan taşıyıcı sorumlu tutulur. Bu sigortaya sahip olan taşıyıcıların sorumluluğu ise sigortacı firma tarafından üstlenir.

CMR Sigortası, sigortalının kendi taşıma senetleri ve araçları ile yaptığı taşımalarla birlikte, kendi hamule senetleri ve başka nakliye firmaları vasıtasıyla ya da bu firmalardan kiraladığı araçlarla yaptıkları taşımaları da teminat kapsamına almaktadır.

CMR Konvansiyonu, taşımacıların ödeyeceği tazminata bir limit getirmişlerdir. Söz konusu limit, kilogram başına 8.33 SDR (Special Drawing Right – Özel Çekme Hakkı) ile sınırlıdır.

CMR Sigortasında esas alınan unsurlar:

 • Taşıma karayolu ile gerçekleştirilmelidir.( araçtan inmediği sürece deniz, tren gibi taşıma araçlarıyla bölünebilir.
 • CMR’ye taraf en az bir ülkenin yer aldığı uluslararası bir taşıma olmalıdır.
 • Taşınan mal bir eşya olmalıdır. ( canlı hayvan nakli de yapılabilir.)
 • Taşıma sözleşmesinden kaynaklanan bir borç-alacak ilişkisi bulunmalıdır.

CMR Konvansiyonu aşağıda belirtilen  durumlarda uygulanmaz ve sigorta teminatı içermez;

 • Uluslararası posta anlaşmaları gereğince yapılan taşımalarda,
 • Cenaze taşımalarında,
 • Ev eşyası taşımalarında ( Zati eşya )
01-whatsapp-hatti