Ferdi Kaza Sigortası

FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

Sigortanın Mevzuu ve Şümulü

Madde 1 İşbu poliçe, aşağıdaki şartlar dairesinde, sigortalıyı sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı temin eder.

Madde 2 Bu poliçedeki kaza tabirinden maksat ani ve harici bir hadisenin tesiri ile sigortalının iradesi dışında ölüm veya cismani bir arızaya maruz kalmasıdır.

Madde 3 Aşağıdaki hallerde kaza sayılır

 1. Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde intişar eden gazların teneffüsünden,
 2. Yanıklardan ve âni bir hareket neticesinde adele ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopmasından,
 3. Yılan veya haşerat sokması neticesinde husule gelen zehirlenmelerden,
 4. Isırılma neticesinde meydana gelen kuduzdan, mütevellit vefat hali veya cismani arızalar.

Madde 4 Aşağıdaki haller kaza sayılmaz

 1. Her nevi hastalıklarla bunların neticelerinin ve marazi bir halin,
 2. Sigortanın şümulüne giren bir kaza neticesinde vukua gelmediği takdirde suhunetin, donma, güneş çarpması ve konjestion gibi tesirlerinin,
 3. Herhangi akıl ve ruh haleti ile olursa olsun, intiharın veya intihara teşebbüsün,
 4. Aşikâr sarhoşluğun, sigortanın şümulüne giren bir kazanın icap ettirmediği ahvalde uyuşturucu madde kullanmanın, ilaç ve zararlı madde almanın,
 5. Sigortanın şümulüne giren bir kazanın icap ettirmediği cerrahi müdahalenin (ameliyatın) ve her türlü şua tatbikinin, tevlit ettiği vefat hali veya cismani arızalar.

Madde 5 Aşağıdaki haller sigortadan hariçtir

 1. Harp veya harp mahiyetindeki harekât, ihtilal, isyan, ayaklanma veya bunlardan doğan iç kargaşalıklar,
 2. Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk hareketlerine, kavgalara iştirak,
 3. Cürüm ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs,
 4. Tehlikede bulunan eşhas ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye mâruz bırakacak hareketlerde bulunması,
 5. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar,

 

 1. Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj,
 2. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve buna bağlı sabotajlara katılmak, Suda boğulmalar, sigortanın şümulüne giren bir kaza neticesinde vuku bulmadığı takdirde sigortadan hariçtir.

 

Madde 6 Aksine mukavele yoksa, aşağıdaki haller de sigortadan hariçtir.

 1. Motorsiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek,
 2. Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları, yaban domuzu vesair vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık,
 3. Dağlara ve cumüdiyelere tırmanma suretiyle yapılan dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan bilumum sporlar (kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi), cirit oyunu, manialı binicilik, polo, rugbi, eskrim, halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporları ile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri,
 4. Her nevi spor müsabakalar ile sürat ve mukavemet yarışları,
 5. Havada yolcu sıfatından gayrı bir sıfatla uçuş,
 6. Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması,
 7. 5 inci maddenin (e) bendinde belirtilen zararlar ve aynı maddenin (g) bendinde belirtilen terör ve sabotaj eylemlerine katılma hali hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler.
01-whatsapp-hatti